Điều chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng văn phòng điện tử E-Office

Ngày 16/11/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-DD&CN về việc điều chỉnh Quyết định số 63/QĐ-DD&CN ngày 19/01/2018 về Ban hànhQuy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử E-Office