Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2019

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp