kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của tỉnh Khánh Hoà

kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2019 của tỉnh Khánh Hoà