Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

thực hiện kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

-  Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Quản lý dự án đã xây dựng Kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.

- Năm 2019, tại Hội nghị công chức, viên chức đã thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở;  Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chi trả lương tăng thêm; Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn.

- Công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng … đều được bàn bạc thảo luận dân chủ trong cấp ủy, lãnh đạo - cán bộ chủ chốt và các tổ chức đoàn thể.

- Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng cơ bản được thực hiện đúng quy định trong phạm vi hoạt động của cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt kết quả tốt; trong cơ quan không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, mất dân chủ, mất đoàn kết.

- Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính: Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, hoàn thiện và ban hành Quy trình thực hiện công tác quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án; Quy trình giám sát; Quy trình thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường giải tỏa, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Đối với công tác cải cách hành chính (CCHC): Trong năm 2019, Ban đã tổ chức tự kiểm tra công tác CCHC 2 đợt đối với các phòng nghiệp vụ và có Báo cáo kết quả kiểm tra số 302/BC-DD&CN-HCTC ngày 18/7/2019 và Báo cáo số 417/BC-DD&CN-HCTC ngày 31/10/2019. Mặt khác, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở đều là thành viên trong Tổ công tác kiểm tra CCHC của Ban, do đó thuận lợi trong công tác kiểm tra.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Quản lý dự án đã xây dựng Kế hoạch số 71-KH/DD&CN, ngày 28/12/2018 về học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Quản lý dự án đã xây dựng Kế hoạch số 18-KH/DD&CN, ngày 23/4/2019 triển khai trong toàn Ban.

- Trang thông tin điện tử của Ban: “xdddcn.khanhhoa.gov.vn” được duy trì hoạt động tốt.

- Công tác tổ chức: Trong năm 2019, Ban điều động 01 viên chức từ Phòng Giải phóng mặt bằng đến nhận công tác tại Phòng Hành chính – Tài chính; ký hợp đồng lao động đối với 03 trường hợp (01 lái xe; 02 nhân viên quản lý dự án).

- Hỗ trợ kinh phí cho viên chức trong việc thi lấy chứng chỉ hành nghề đấu thầu, quản lý dự án, giám sát, ….

- Mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Ban đều được công khai dân chủ bằng hình thức lấy ý kiến qua các cuộc họp giao ban tuần; sự phối hợp chặt chẽ hơn trong quan hệ công tác giữa các phòng nghiệp vụ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc cũng như người đứng đầu cơ quan và của công chức, viên chức, người lao động; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

  • Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng như Ban Thanh tra nhân dân không tiếp nhận đơn thư khiếu nại của công chức, viên chức liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức, người lao động.

Nội dung chi tiết kết quả  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Tiêu chí đánh giá 

Bình luận
| Mới nhất