Thông báo kêt quả lụa chọn nhà thầu gói thầu A1: Xây lắp dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1)

Ngày 02/5/2019 Bản Quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A1: Xây lắp dự án Ký túc xá Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang (giai đoạn 1) tại  thông báo số 133/TB-DD&CN 

Tên nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Đô thị UDIC- Công ty TNHH Một thành viên

ĐỊa chỉ: 27 Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Thánh phố Hà Nội.