Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hànhQuy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019

IT

Nguồn: Nội bộ