Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ngày 11/02/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã thành lập Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Bình luận
| Mới nhất