Infographic Tuổi trẻ Khánh Hòa với an toàn giao thông

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng; Tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện; Từng bước hình thành "Văn hóa giao thông", ý thức tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật trong mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân khi tham gia giao thông.

infographic.jpg (4.81 MB)

IT

Bình luận
| Mới nhất