Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

13/02/2020

Ngày 13/2/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Quyết định số 45/QĐ-DD&CN về vệc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

07/11/2019

thực hiện kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

26/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 14/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019), Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã xây dựng triển khai tại Kế hoạch số 29-KH/DD&CN, ngày 24/6/2019.

Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

03/06/2019

Để góp phần ngăn chận, đẩy lùi tình trạng vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em và trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước; đồng thời để thực hiện tốt Công văn số 2673-CV/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đề nghị chính quyền, Công đoàn, Chi đoàn thực hiện một số nhiệm vụ

Cam kết không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong giải quyết công việc, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp cận các thủ tục hành chính

14/11/2018

Thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh, nhằm đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thụ hưởng chính sách, thực hiện bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

01/10/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

18/06/2018

Thực hiện thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2