Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

04/12/2019

ngày 29/11/2019 Ban đã  ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

Quy trình nội bộ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

04/12/2019

Ngày 29/11/2019 Ban đã ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

Quy trình nội bộ xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

04/12/2019

Ngày 29/11/2019 Ban ban hành Quy trình nội bộ xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Quy trình tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

02/10/2019

Ngày 09/7/2019 Ban đã ban hành Quy trình tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

21/08/2019

Ngày 16/8/2019 Ban đã ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư

12/08/2019

Ngày 05/8/2019 Ban đã ban hành Quy trình lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư

Quy trình nội bộ trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Ch

30/07/2019

Ngày 17/7/2019 Ban đã ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

09/05/2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

23/04/2019

Ngày 19/4/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin