Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

A. TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
1. Giám đốc
Họ và tên khai sinh: Nguyễn Minh Dũng
Ngày tháng năm sinh: 10/07/1968
Nơi sinh: Diên Toàn – Diên Khánh – Khánh Hòa
Quê quán: Xã Diên Toàn – Diên Khánh – Khánh Hòa
Chỗ ở hiện nay: Tổ 18 Vĩnh Điềm Thượng – Vĩnh Hiệp – Nha Trang
Chức vụ: Giám đốc
 
2. Các Phó giám đốc
 
- PGĐ. Lê Quang Thanh
Họ và tên khai sinh: Lê Quang Thanh
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1971
Nơi sinh: Bắc Giang
Quê quán: Xã Mỹ Tho – Phù Mỹ - Bình Định
Chỗ ở hiện nay: 360B Lê Hồng Phong – TP. Nha Trang
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
- PGĐ. Đinh Ngọc Bình
Họ và tên khai sinh: Đinh Ngọc Bình
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1968
Nơi sinh: Đức Minh – Mộ Đức – Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Minh – Mộ Đức – Quảng Ngãi
Chỗ ở hiện nay: 25 Trần Khánh Dư – P. Tân Lập – TP. Nha Trang – Khánh Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
 
B. NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM
 
1. Ông Nguyễn Minh Dũng – Giám đốc
a. Phụ trách chung lãnh đạo và chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi hoạt động của Ban.
Chủ tài khoản Ban Quản lý dự án.
b.Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:
- Công tác tổ chức - cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Công tác Kế toán - Tài chính.
- Công tác Kế hoạch; Tổng hợp; Báo cáo.
- Quan hệ phối hợp giữa Chính quyền với Chi bộ, Công Đoàn và Chi đoàn Thanh niên.
c. Chủ trì đàm phám, ký kết và quản lý: Việc thực hiện hợp đồng kinh tế các dự án do làm chủ đầu tư; Thương thảo hợp đồng – Hợp đồng - Thanh lý – Thanh quyết toán các dự án do làm chủ đầu tư và các làm tư vấn - ủy thác quản lý dự án.
Chỉ đạo, kiểm tra tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng nghiệp vụ.
d. Giải quyết các công việc vượt quá thẩm quyền của Phó Giám đốc.
e. Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng lương; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Trưởng Ban Chỉ đạo...
f. Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.
 
2. Ông Lê Quang Thanh – Phó Giám đốc
a. Thay mặt Giám đốc Ban điều hành công việc chung hàng ngày của Ban Quản lý dự án thuộc thẩm quyền của Giám đốc khi Giám đốc đi công tác và ủy quyền.
b. Giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách:
- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về mặt quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn trên công trường, thẩm tra, thẩm định hồ sơ... đối với các dự án, công trình/gói thầu thuộc Ban Quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành quyết toán, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Gồm:
     + Các dự án do Ban làm chủ đầu tư;
      + Các dự án BT.
- Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý dự toán, quản lý hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm trong công tác đấu thầu (chỉ định thầu), lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), tổ chức đánh giá xét thầu và trình phê duyệt kết quả đấu thầu các dự án do Ban làm chủ đầu tư.
- Đối với các vấn đề xử lý kỹ thuật quan trọng, các vấn đề phát sinh lớn ảnh hưởng đến tài chính dự án cần phải thông qua Giám đốc trước khi ra quyết định. Đối với các văn bản quan trọng gửi cơ quan cấp trên cần phải thống nhất trước về mặt nội dung với Giám đốc trước khi ký ban hành.
- Công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. 
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
 
3. Ông Đinh Ngọc Bình- Phó Giám đốc
Giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách:
 - Công tác giải phóng mặt bằng.
 - Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
 - Các dự án do Ban làm tư vấn và nhận ủy thác quản lý dự án, gồm:
    + Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về mặt quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn trên công trường, thẩm tra, thẩm định hồ sơ... đối với các dự án, công trình/gói thầu do Ban làm công tác tư vấn - Ủy thác quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành quyết toán, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
    + Đối với các vấn đề xử lý kỹ thuật quan trọng, các vấn đề phát sinh lớn ảnh hưởng đến tài chính dự án cần phải thông qua Giám đốc trước khi ra quyết định.
    + Đối với các văn bản quan trọng gửi cơ quan cấp trên cần phải thống nhất trước về mặt nội dung với Giám đốc trước khi ký ban hành.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.