Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020. Ngày 15/5/2020, Ban đã ban hàmh Quyết định số 155/QĐ-DD&CN về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020.