Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Đại hội XVIII) nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện của Đại hội. Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVIII sớm đi vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi trong toàn Ban, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 30/11/2020, Ban Chấp hành Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ban; Báo cáo viên Hội nghị là đồng chí Lê Quang Thanh - Chi ủy viên - Phó Giám đốc Ban.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Chutri.jpg (202329 KB)

Đồng chí Báo cáo viên Chi bộ truyền đạt 5 nội dung của Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 14/10/2020 trước Hội nghị.

Xin ghi lại phần kết Nghị quyết: “Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm, tính năng động và sáng tạo; phát huy tốt lợi thế, khắc phục những khí khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ngọc Thúy