Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Đại hội XVIII) nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản trong các văn kiện của Đại hội. Qua đó, nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVIII sớm đi vào cuộc sống.

  • Tuyên truyền rộng rãi trong toàn Ban, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII.
  • Về nội dung học tập: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
  • Về tài liệu học tập: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Về báo cáo viên: - Bí thư chi bộ; - Báo cáo viên được cấp ủy phân công.
  • Viết thu hoạch cá nhân: Đảng viên, CCVC, người lao động viết thu hoạch cá nhân gửi về Chi bộ sau đợt học tập.
  • Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XVIII cho tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; thời gian 01 buổi, hoàn thành trước ngày 30/11/2020.