Dự án: Trường THPT Nam Nha Trang ( Giai đoạn 2)

Dự án: Trường THPT Nam Nha Trang ( Giai đoạn 2) được phê duyệt tại Quyết định số: 1434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh QĐ số 3274/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Nam Nha Trang (GĐ 2).

UBND tỉnh Khánh Hòa đã Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

Tên dự án:  Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2)

Tên chủ đầu tư:Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp.
Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư giai đoạn 2 của dự án để đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh khu vực phía Nam thành phố Nha Trang.
Địa điểm xây dựng: 
Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2) với quy mô: Khối học tập 2; Khối phục vụ học tập; Các hạng mục phụ trợ; Hành lang nối, sân đường nội bộ, cấp – thoát nước; Hệ thống điện, PCCC; Khu thể dục thể thao ngoài trời; Chống mối; Nhà xe học sinh, nhà xe giáo viên.

Nguồn vốn:   Ngân sách tỉnh
Thời gian thực hiện : Năm 2019 – 2020 (Theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)
Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

nội dung chi tiết

 

 

 

Đào Quang Huy