Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

ngày 29/11/2019 Ban đã  ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư