Quy trình Quản Lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 24/2/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-DD&CN về quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng