Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

09/05/2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

23/04/2019

Ngày 19/4/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức năm 2019

14/03/2019

Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức năm 2019

Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019

04/01/2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hànhQuy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019

Quy chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2019

04/01/2019

Ngày 03/01/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2019

Quy chế Thi đua, Khen thưởng năm 2019

04/01/2019

Ngày 03/01/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2019

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

04/01/2019

Ngày 03/01/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Nội quy lao đông năm 2018

14/06/2018

Ngày 29/12/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nội quy lao động

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

11/06/2018

Ngày 29/12/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Quy chế thi đua khen thưởng năm 2018

08/06/2018

Ngày 29/12/2017 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa  đã ban hành Quy chế thu đua khen thưởng năm 2018

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2