Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. 
Trang thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" đã được Báo điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu ngày 31/8/2020.

Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/06/2020

Ngày 29/5/2020, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

07/11/2019

thực hiện kế hoạch số 171/KH-BCĐ ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

26/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 14/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019), Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã xây dựng triển khai tại Kế hoạch số 29-KH/DD&CN, ngày 24/6/2019.

Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

03/06/2019

Để góp phần ngăn chận, đẩy lùi tình trạng vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em và trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước; đồng thời để thực hiện tốt Công văn số 2673-CV/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đề nghị chính quyền, Công đoàn, Chi đoàn thực hiện một số nhiệm vụ

Cam kết không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong giải quyết công việc, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp cận các thủ tục hành chính

14/11/2018

Thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh, nhằm đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thụ hưởng chính sách, thực hiện bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp

01/10/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa mong nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.