QĐ công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019

14/05/2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa công bố công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

13/02/2020

Ngày 13/2/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Quyết định số 45/QĐ-DD&CN về vệc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Công bố công khai quyết toán năm 2018 và công khai dự toán ngân sách năm 2019.

31/05/2019

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 và Quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 tại:

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

18/06/2018

Thực hiện thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Công bố, công khai quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2017

06/06/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa công bố công khai quyến toán thu, chi quản lý dự án năm 2018