Góp ý dự thảo Ban hành Quy định định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cung cấp và tạo lập thông tin trên Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và

13/06/2018

Xin ý kiến góp ý dự thảo Ban hành Quy định định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cung cấp và tạo lập thông tin trên Trang Thông tin điện tử Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp. Nội dung dự thảo