Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

09/05/2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

23/04/2019

Ngày 19/4/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019

04/01/2019

Ngày 07/5/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hànhQuy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2019

Quy chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2019

04/01/2019

Ngày 03/01/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2019

Quy chế Thi đua, Khen thưởng năm 2019

04/01/2019

Ngày 03/01/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng năm 2019

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

04/01/2019

Ngày 03/01/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

Một số điểm lưu ý của chuyên mục

28/12/2018

Một số chi tiết cần lưu ý của chuyên mục Niêm yết không khai

Điều chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng văn phòng điện tử E-Office

22/11/2018

Ngày 16/11/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Quyết định số 567/QĐ-DD&CN về việc điều chỉnh Quyết định số 63/QĐ-DD&CN ngày 19/01/2018 về Ban hànhQuy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử E-Office

Cam kết không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong giải quyết công việc, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp cận các thủ tục hành chính

14/11/2018

Thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh, nhằm đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thụ hưởng chính sách, thực hiện bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban năm 2019

02/11/2018

Ngày 01/11/2018 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp năm 2019