Nội quy lao động năm 2020

07/01/2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành nội quy lao động năm 2020

Quy chế Thi đua, Khen thưởng năm 2020

07/01/2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng năm 2020

Quy chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020

07/01/2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành  Quy chế chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020

Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020

07/01/2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban  hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở năm 2020

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

07/01/2020

Ngày 03/01/2020 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

04/12/2019

ngày 29/11/2019 Ban đã  ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

Quy trình nội bộ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

04/12/2019

Ngày 29/11/2019 Ban đã ban hành Quy trình nội bộ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm Chủ đầu tư

Quy trình nội bộ xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

04/12/2019

Ngày 29/11/2019 Ban ban hành Quy trình nội bộ xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

Quy trình tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

02/10/2019

Ngày 09/7/2019 Ban đã ban hành Quy trình tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa