Về Chúng tôi

GIỚI THIỆU CHUNG

 

         1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

         - Năm 2002, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 03/9/2002 về việc thành lập Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng Khánh Hòa trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng trực thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa.

         - Năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 về việc kiện toàn tổ chức Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng.

         - Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc đổi tên Ban quản lý dự án các công trình Xây dựng dân dụng tỉnh Khánh Hòa thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức.

         2. Tên Ban Quản lý:

         Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) được kiện toàn tổ chức tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

         - Tên giao dịch: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

         - Trụ sở giao dịch chính: Tầng 3 và 4 số 16, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

         - Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.


         3. Vị trí pháp lý

          - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính.

         -Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

         4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

     4.1. Chức năng

          - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thực hiện các chức năng: Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao; tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập Ban Quản lý dự án giao.

     4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

    4.2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư, gồm:

          - Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm;

          - Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

          - Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

          - Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; quyết toán vốn đầu tư xây dựng;

          - Các nhiệm vụ quản lý tài chính: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản theo quy định;

          - Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

 

          4.2.2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án

          - Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

          - Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

          - Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

         5. Cơ cấu tổ chức

          - Lãnh đạo Ban Quản lý dự án gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

          - Các phòng chuyên môn, gồm: